e hënë, 22 dhjetor 2008

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR !God Jul och Gott Nytt år tillönskas alla bloggens läsare.

e mërkurë, 17 dhjetor 2008

Kenny Hjälte ingen hjälte

Under SSUs storkonferens nyligen på Bommersvik togs frågan upp hur de ska bemöta Sverigedemokraterna i debatter.

Givetvis var de tvungna att ta in en föreläsare från antidemokratiska EXPO. Kenny Hjälte från EXPO förklarade att först hade man som strategi att tiga ihjäl Sd men eftersom det inte fungerat så vet man inte hur man ska agera nuförtiden.

Hjälten från EXPO kom med en massa påståenden som verkade ovanligt motsägelsfulla även för att komma från denna profithungrande sekt. Större debatter som sänds i TV menade han var knivigare att vinna eftersom det oftast är mera slipade personer som deltar från Sd.

Sedan visar herr Hjälte sitt riktiga ansikte genom att säga att Sds lokala företrädare "som ofta är som intelligensens svarta hål" och belönas genast med applåder av publiken.

Är det inte så att alla partier har ett toppskikt som är mest kunniga och det är dessa personer som sitter i regeringen eller är talesmän för partiets riksfrågor medans lokala företrädare är mest insatta i lokala frågor. Det glömmer Hjälte eller så är han inte vidare påläst.
Att EXPO inte är några politiker har nog alla förstått men att de är elitiska sektmedlemmar med en unken människosyn vet tydligen inte alla. Att utmåla vanliga lokala företrädare för ett demokratiskt parti som intelligensens svarta hål är endast ett bevis på vänsterns facistiska syn på folkdemokratin.

e martë, 16 dhjetor 2008

Motion lagd i Forshaga kommunfullmäktige 2003

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- Motionen avslås och därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen har 2003-11-11, § 176, beslutat att lämna ovanstående förslag.

Yrkande
Göran Olsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Göran Adrian (m) yrkar att motionen återremitteras.

Proposition
Efter ställd proposition på återremiss eller avgörande idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag eller Göran Olssons bifallsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes: Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Bifall till Göran Olssons yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 31 Ja, 1 Nej och 8 avstår enligt bilaga till detta protokoll.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.


Forts/

KF § 121 193/2003 100

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen –2--
Forts/

Bakgrund
Göran Olsson (sd) har i en motion framfört följande:
”Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte alla partier som är representerade i kommunfullmäktige får insyn i kommunstyrelsen och dess arbete. Denna avsaknad av insikt i ärenden och deras handläggande kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt.
I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelsen och givetvis underlättar det om företrädare för samliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och argument som framförs.

Sverigedemokraterna i Forshaga är fullt medvetna om den formella gången då kommunstyrelsen väljs, men vi föreslår att det inrättas observationsposter i Forshagas kommunstyrelse, enligt KL 4 kap 23 §, för de partier som inte är representerade där.
Att införa observationsposter i kommunstyrelsen är inge ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer eller har förekommit i flera kommuner. Vi ser detta som en demokratifråga.

Kommunfullmäktige förslås därför besluta att man bifaller motionen och inför observationsposter enligt
KL 4 kap 23 §.
Deje den 20 maj 2003
Göran Olsson ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Forshaga”

Handläggning
Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-27, § 66, att uppta motionen till behandling och remittera den till kommunkansliet. Kommunchefen avger följande yttrande:

Kommunallagen 4 kap 23§

” Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningen men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

KF § 121 193/2003 100

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen –3--
Forts/

Konsekvenser vid bifall till motionen
Om motionen bifalles måste s k observationsplats också tilldelas miljö
partiet eftersom inte heller detta parti finns representerat bland ordinarie ledamöter eller ersättare.
Rätten till att få sin mening antecknad till protokollet bör tillämpas
mycket restriktivt eftersom det annars kan bli frågan om att i protokoll
införa mer eller mindre omfattande debattinlägg vilket inte är avsikten
med beslutsprotokoll.

Demokratiaspekter
Motionären åberopar att införande av observationsposter är en demokratifråga.

Ett annat sätt att se på demokratiaspekterna är att utgå från folkviljan såsom den uttryckts i allmänna val. En parlamentarisk demokrati innebär att partier erhåller sina mandat i fullmäktige och nämnder utifrån erhållna röster i val.
Införande av s k observationsplatser kan ifrågasättas eftersom det är ett slags avsteg från gällande parlamentariska system.

Sammanfattande synpunkter – förslag till beslut
En sammanfattande bedömning, inte minst utifrån gällande parlamentariska principer, blir att motionen bör avslås.
Småpartier har ingen självklar rätt till samma insyn och medverkan i den lokala demokratin som andra partier som med väljarnas stöd fått sina platser.

Samråd
Motionären har deltagit vid arbetsutskottets sammanträde 2003-11-03, § 305, och tillfört ytterligare skriftlig kommentar.

_________________

Kopia: Göran Olsson

e hënë, 15 dhjetor 2008

Svar till anonym och till Britt

Nu var det vänsterpartiets representant i fullmäktige som var uppe och lovprisade satsningen på kulturen. Vi anser att det är viktigare att de äldre får riktig och näringsrik mat istället för allehanda pengaslukande kulturprojekt som endast gynnar en liten klick.
Som det enda Sverigevänliga parti i fullmäktige inser vi givetvis att vår svenska historia och kultur är viktigt, men nu lever vi faktiskt på 2000talet, och därför är vi tvungna att föra en realistisk politik om väljarna ska ha fortsatt förtroende för oss.
Sjukvård är faktiskt viktigare än dialekter och hambo. I dessa svåra ekonomiska tider måste vi prioritera de mest primära sakerna.
All kultur skulle vara självbärande.
Givetvis ska inte utländsk kultur äga företräde framför svensk kultur.

Angående frågan om ett eget budgetförslag är det så att vi inom Sd i Forshaga fullmäktige inte har några platser i nämnder eller insynplats i kommunstyrelsen.
Detta gör att vi har det svårare än andra partier.
Förut har vi inkommit med budgetreseservationer till föregående budgetar. I detta fallet ansåg vi att vi kunde ställa oss bakom budgeten med vissa reservationer.
Men arbete pågår inom fullmäktigegruppen, så till nästa budgetår kanske en egen budget presenteras.
Kan även nämnas att de andra partier som är i opinion inte heller lägger egna budgetar.

Vi lämnade in en motion för ett tag sedan där vi krävde insynsplatser men motionen röstades ned med bland annat argumentet, små partier har inte en självklar rätt till demokrati.


Till Britt. Stort tack och ha det så bra.

Mvh Göran

e mërkurë, 10 dhjetor 2008

Kultur kontra äldrevård

På det senaste fullmäktigemötet i Forshaga behandlades budgeten. Vi röstade för moderaternas reservation angående mera pengar till äldrevård och skola. Socialdemokraterna hade budgeterat för pengar till turistchef bland annat. I nuläget när ekonomin är ansträngd anser jag att vi måste prioritera.
Kultur måste få stryka på foten för vård,skola,mm.

Visst är äkta gammal svensk kultur värd att bevara men tror nog de flesta väljare är mest intresserade av nutid och de svårigheter vi står inför i Sverige nu och framöver.

I nuläget kan vi inte stå och dividera om kultur utan vi måste ägna oss helhjärtat åt arbetslöshetspolitiken,vårdköer,invandringspolitiken och trygghetsfrågor i Sverige. Det är sådant som de allra flesta är bekymrade över. Kultur kan vi ägna åt oss när ekonomin stabiliseras.
Träskodans och dylikt leder inte till några arbetstillfällen. Flumkultur lär heller inte korta vårdköerna.

Läs mera om det senaste fullmäktigemöte i Forshaga på http://www.sverigedemokraterna.se/forshaga/

e hënë, 17 nëntor 2008

Medlemsmöte i Värmland


Under lördagen gästade partiledaren Jimmie Åkesson och partisekreteraren Björn Söder Värmland.
Ett stort antal medlemmar och sympatisörer hade mött upp både från Värmland och angränsande län.
Senare på kvällen var vi några som åtnjöt en god middag ihop på Hotel Fröding och hade trevligt fram till småtimmarna.

e premte, 14 nëntor 2008

Naturlig fördelning bättre än konstlad kvotering

Det senaste förslaget om jämställdhet innebär bland annat att regeringen skjuter till 25 miljoner för ökad jämställdhet bland könen. Visst är det bra att både kvinnor och män har samma chanser. Men så fort man lagstiftar eller kvoterar om sådant är man ute på hal is.

Att kvinnor ska ha lika lön som män inom samma yrkeskategorier är väl en självklarhet.
Men som man gör nu är fel eftersom fördelningen ska bygga först och främst på kompetens och lämplighet inget annat punkt slut. Inom Sd finns det flera exempel på att sunt förnuft råder och då får man en naturlig balans mellan könen.

Från Värmland är 4 personer nominerade till Sverigedemokraternas EU-lista.
Två av dessa är kvinnor med stor kompetens och lång erfarenhet av Sd-politik.

Elisabeth Schäffer från Karlstad och Annelie Oscarsson Forshaga.

Av dessa är en, även invandrare från Norge och därmed uppfylls även den delen.
Dessa nomineringar bygger alltså inte på kvotering eller lagstiftning utan har uppstått helt naturligt. Alltså efter kompetens och lämplighet.

Skrotar vi kvotering och konstlade metoder i Sverige och låter kompetens och lämplighet råda, då får vi en naturlig jämställdhet vilken borde vara mycket sundare.

e martë, 4 nëntor 2008

Hbt-kvotering hos räddningstjänsten


Aftonbladet skriver idag om kvotering för hbt-personer hos räddningtjänsten.
Det är väl totalt ointressant vilken sexuell läggning den sökande har. Fysik och utbildning borde väl vara avgörande för en eventuell anställning som brandman och inte om sökande är hetro eller homo.

Nästa steg blir kanske att det är en fördel att vara pyroman. Pyromani är oftast sexuellt relaterat enligt många forskare så nu kanske även pyromaner kräver att kvoteras in.

Detta med kvotering har gått alldeles för långt. Sexuell läggning har väl inget med kompetens att göra.

e mërkurë, 22 tetor 2008

Replik till debattartikel NWT 11/10

Emma Söderberg och Nina Larsson folkpartiet fortsätter smutskastningen av Sd i denna replik i NWT http://www.nwt.se/asikter/debatt/article67853.ece

Här är vårat svar som även är insänt till NWT:

Politikerna bär skulden inte enskilda invandrare.

Svar till Emma Söderberg Majanen och Nina Larsson (NWT 11/10)


Folkpartiet representanter kommer gång på gång med samma gamla ramsa som vanligt när det gäller Sverigedemokraterna.

Fabricerade anklagelser om att Sd skulle ha någon dold agenda . Rena rama konspirationsteorierna som man använder för att smutskasta ett folkvalt och demokratiskt parti. Detta är endast bortförklaringar från Folkpartiet som inte vill diskutera sakpolitiken utan drar sig undan ansvaret med utanförskapet och de sociala problem som deras oansvariga invandringspolitik skapat. Man väljer helt enkelt att skjuta budbäraren.

Sverigedemokraterna skuldbelägger inte den enskilde invandraren och har aldrig gjort det heller. Vi lägger hela skulden på de etablerade politikernas oförmåga och rädsla för att ta itu med problemen.

Folkpartiet förespråkar en obegränsad arbetskraftinvandring och svängdörrar vid Sveriges gränser. Det enda detta leder till är lönedumpning och ökad social utslagning. Det är kanske det Folkpartiet vill. Ett skapande av en underklass bestående av svenskar och invandrare .
Sverigedemokraterna anser att lösningen på en eventuell brist i framtiden på arbetskraft är att man ser till att det stora antalet personer som idag står helt utanför arbetsmarknaden kommer i arbete först och främst. Därmed säkras Sveriges arbetskraftsbehov under överskådlig tid.

I och med den situation vi nu befinner oss i med lågkonjunktur och en allt mer växande arbetslöshet vore det intressant att få veta vilken storlek på invandringen folkpartiet vill ha?

Kan folkpartiet se arbetarna i ögonen vid Volvo till exempel som nyss blev varslade från sina jobb och ändå vidhålla fördelarna med arbetskraftinvandring?

Sverigedemokraterna vill ha ett tryggt och rättvist samhälle för alla svenskar och givetvis de invandrare som kommit hit under flera decennier och blivit svenskar.

Sverigedemokraterna är emot att importera arbetslöshet.
Så istället för att smutskasta varandra eller att sprida konspirationsteorier borde vi alla samarbeta för att vi ska kunna behålla välfärden i Sverige och motverka utanförskapet hos de som idag står utanför samhället.

Sverigedemokraterna tror inte det låter sig göra så länge vi spär på problemen istället för att minska dem.

Yngve Johansson (Sd)

Göran Olsson (Sd)

e hënë, 20 tetor 2008

Socialdemokratins språkliga virtuoser

Roade mig med att gå igenom en del hemsidor och här är ett axplock från Socialdemokratiska hemsidor:

” Vad var det jag sa?? Era dumma dj-lar!”
"Fan också, nu är jag också varslad från jobbet!!! Hjälp!!! "
"Om jag vore homo"
"Jörg Haider full och gay!? "
"Ska en folkvald politiker få skriva vad f.n som helst ? "
"Någon j... rättvisa ska det väl vara? "
"Ingen j...läser min blogg?"


Dessa är endast några exempel på hur företrädare för socialdemokratin uttrycker sig på sina officiella hemsidor. Men det visar ånyo på vilken avsevärd mängd pajasar detta parti innehåller.

e premte, 17 tetor 2008

(S)tollpartiet

Det verkar inte finnas någon gräns på tokigheterna inom Socialdemokraterna. Senaste stolligheten presenterar Reza Javid Socialdemokrat i Örebro (killen som ville döda alla Sverigedemokrater fast han påstod senare att han blivit missförstådd). Här är ett citat från hans senaste blogginlägg:

Framtill 1995 hade partiet nazistisk uniform på sig och än idag är väldigt många verksamma både i SD och andra rasistiska organisationer med nazistiska förtecken, eller så finns det många som skänker pengar till det uttalade nynazistiska "svenska motståndsrörelsen". Slut citat.
Killen påstår på fullt allvar att partiet Sverigedemokraterna gick omkring i nazistisk uniform fram till 1995!!!

Då undrar man ju givetvis hur ett parti överhuvudtaget kan ha en uniform på sig?

Skulle han åsyfta på medlemmarna så finns det ju en mängd faktorer som motbevisar hans närmast bisarra tankegång. så många nazistiska uniformer har jag svårt att tro att det finns i Sverige. Om en stor grupp gick omkring i nazistiska uniformer när man handlade,tankade bilen, gjorde bankärenden,åkte buss eller tåg, arbetade mm, borde väl polis reagerat. Alltså helt orimligt eller menar han att de likt Stålmannen bytte om i telefonkiosker för att sedan utföra sina nazistiska illdåd eller vad menar karln?

Nu kanske denna sosseföreträdare har lite problem med svenska språket vad vet jag. Men eftersom det han påstår är såpass allvarligt så tycker jag inte man kan ursäkta sig med det. Visst är det mänskligt att stava fel eller att det kan bli lite tokigt när man skriver på en blogg. Men detta och de tidigare uttalanden han gjort visar på en fruktansvärt odemokratisk människosyn.

Denne sosse är ju bara en i raden av sossar som beter sig minst sagt underligt åt. En annan kvinnlig företrädare som dessutom sitter i riksdagen ägnar sig åt att trakassera hederliga företagare. Listan på stolliga företrädare är lång och verkar bara bli längre och längre. Dags för ett namnbyte??

e mërkurë, 8 tetor 2008

Arbetskraftinvandring ett hån mot de som varslas

Idag kom besked att 3000 anställda på Volvo ska bort. Och detta är troligtvis bara toppen på ett isberg. Arbetslösheten stiger, finansmarknaden skälver mm. Trots detta vill de etablerade politikerna ha arbetskraftinvandring plus en ökad flyktinginvandring. Totalt ur fas med den verklighet vi befinner oss i och situationen kommer att förvärras i Sverige. Dessa verklighetsfrånvända makthavare skulle tvingas att se de som drabbas av varsel i ögonen och säga att arbetsinvandringen är så bra för landet.
Idiotiskt skulle jag kalla det.

e enjte, 2 tetor 2008

M Winberg en av våran tids nya adelI dagens Aftonbladet berättas det om Margareta Winbergs firande av sina memorarer i regeringens matsal.
Matsalen ligger i Rosenbad och skall enbart vara till för regeringen.
Men sådana bagateller hindrar inte Winbergskan inte.

Margareta Winberg är ännu en i raden av våra politiker som än en gång visar sin arroganta och maktfullkomliga stil.
Winberg verkar leva i en fantasivärld och ser sig som överlägsen alla andra.
Det är i och för sig inget hon är ensam om bland dessa vår nya tids adel.
Socialdemokrater var en gång i tiden till för vanligt folk men idag är det bara rofferi och översittarfasoner som gäller.

e hënë, 22 shtator 2008

Svar till debattartikel i NWT

Debattartikel införd i NWT den 17 september

http://www.nwt.se/ArticlePages/200809/16/20080916162006_733/20080916162006_733.dbp.asp
Skriven av Emma Söderberg Majanen Liberala ungdomsförbundet . Hon menar att beviset på främlingsfientligheten hos Sd ligger i att Sd vill ha en restriktiv invandringspolitik. Tyvärr har hon trasslat ihop begreppen ganska ordentligt och sätter kroksben för sig själv med sin vilda hypotes.
Yngve Johansson från partistyrelsen och 1 vice ordförande Sd Värmland och jag skrev ett genmäle som är inskickad till NWT.


Emma Söderberg Majanen Liberala Ungdomsförbundet framför i en debattartikel i NWT 2008-09-17 en del virriga teser om att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga eftersom Sd vill ha en reglerad invandringspolitik. Den mest sannsynliga orsaken till att hon kommer med ett sådant påstående är i likhet med alla andra” politiska korrekta” att de fått för sig att det är främlingsfientligt att vilja verka för en restriktivare invandringspolitik. Detta är en fullständig politisk kortslutning, och den har ingen som helst grund i verkligheten. Det är upp till varje suverän stat att bestämma vilka personer som ska få uppehålla sig i landet, och om en stat ger uppehållstillstånd till 0,100 eller 10 000 invandrare har överhuvudtaget inget med främlingsfientlighet att göra.

Om vi ser på några av Sverigedemokraternas hjärtefrågor kan vi ju lätt se att vår politik inte kan avfärdas som främlingsfientlig: Starkt försvar, valfrihet för föräldrar, sänka skatten för de svaga., ge pensionärerna en skälig tillvaro, göra samhället tryggare, en bra vård oavsett var du bor i landet, tandvårdsrefomer, alternativa bränslen för att skona miljön. Bedriva en bättre assimilering i samhället för att motverka utanförskap, kvinnofrid, en stark djurskyddslag, mera resurser till skolan, äldreombudsmän i varje kommun. Skolmorfar, nej till EU, motverka mobbing, lika rättigheter och skyldigheter för såväl svenskar som nyanlända mm.
Emma Söderberg Majanen vecklar in sig i en abstrakt tankebana när hon menar att Jimmie Åkesson gått vältalighetskurser och lanserar sitt parti som demokratiskt och vill måna om Sverige och dess invånare och tar det som bevis för främlingsfientlighet. Så enligt henne kan inte ett parti stå för en trygg folkhemstanke och en demokratisk värdegrund utan att bli sorterat som främlingsfientligt. Då ser inte vi något parti i Sverige som kan passera hennes nålsöga. Och därmed slår Emma Söderberg Majanen fast att hennes eget parti också är främlingsfientligt och sluter därmed sin egen ologiska cirkel.


Yngve Johansson 1 vice Ordförande Sd Värmland
Göran Olsson 2 vice Ordförande Sd Värmland

e enjte, 11 shtator 2008

11 september

Idag är det 7 år sedan World Trade Center tragedin. Vi minns de män och kvinnor som dog för dessa fega vidriga terroristers terrordåd.

Tyvärr finns det de i Sverige som bryr sig mera om terroristernas rättigheter än de bryr sig om deras offer.

Dessa förrädare är inte ett dugg bättre än terroristerna.

e martë, 9 shtator 2008

Forshaga kommun får återigen kritik

Skolverkets kartläggning av hur kommuner lever upp till den så kallade platsgarantin för förskolor visar att Forshaga kommun är en av 14 kommuner i Sverige som får underkänt.
(Platsgarantin innebär att kommunerna är skyldiga att tillhanda plats i förskoleverksamhet inom 3 till 4 månader efter att föräldrarna ansökt om plats)

DN skriver i en artikel om detta idag.

Föräldrar kommer att få längre resväg för att lämna och hämta barnen. Vidare medför detta en påfrestning på både barn och föräldrar. Även miljön påverkas.
Vi inom Sd har varnat för detta men både Bun och kommunstyrelsen har struntat i det.
Nu när man vill placera allt på lärcenter i centrala Forshaga kommer många att bli drabbade inom övriga delar i kommunen tyvärr.

Att vi nu inom Sd Forshaga kan säga "Vad var det vi sade" är ingen tröst eftersom detta går ut över föräldrar och barnen i kommunen

e shtunë, 23 gusht 2008

Aftonbladet borde skriva sanningenAftonbladet anser att det ökande våldet beror på klasskillnader. Och att det är förmögenhetsskillnaderna de senaste årtionden och även boeendemiljön som ligger bakom det alltmer grova våldet. Man pekar ut speciellt låginkomstområden som mest drabbade.
Aftonbladet gör som alla andra politiskt korrekta medier, man blundar för verkligheten och den heter mångkulturen.
Det och inget annat är sanningen som Aftonbladet försöker dölja genom floskler såsom klasskillnaden och segration.

Innan mångkulturen infördes i Sverige fanns det områden som kunde kallas låginkomstområden och visst fanns det sociala problem där men inte hörde man talas om tungt beväpnade gäng och hedersmord, gängvåldtäkter stenkastning mot räddningtjänst mm.

Så Aftonbladet och resten av media borde istället för att så desperat hitta bortförklaringar på de fruktansvärda problem denna okontrollerade invandring medfört
börja våga skriva sanningen istället.

e mërkurë, 20 gusht 2008

Vad var det vi sade!!

Idag kan man läsa i länstidningarna NWT och VF om Forshagas kommuns utgifter som nu på allvar börjar skena iväg. Vi inom SD Forshaga varnade tidigt för de storsvulstiga investeringar man ville göra i lärcentret. Vi påtalade även att utgifterna kommer att öka på grund av minskade bidrag från staten.
Även bidrag till vuxenutbildningen skulle på sikt bort.

Våra farhågor visar sig nu stämma och blev till och med större än vi befarade.

De andra politikerna i Kommunfullmäktige med kommunalrådet Rage i spetsen fnyste åt våra varningar och bedyrade för invånarna att lärcentret inte skulle påverka någonting alls.
Vi såg snabbt hur förskoleverksamheten drabbades fast BUNs ordförande tillbakavisade alla sådana påståenden som tagna ur luften och att jag skulle skämmas som påtalade detta!!

Visserligen hade inte kostnaderna för lärcentret täckt det underskott som nu uppstår men vi hade i alla fall haft en bättre förutsättning för att klara dessa ökade utgifter genom att kommunen varit förutseende och insett att detta skulle komma.
Vidare har den nuvarande regeringens arbetslöshetspolitik givetvis en stor inverkan på kommunens allt större utgifter inom socialnämnden, men det borde kommunen insett speciellt när vi också påtalade det.

När det gäller borgens åtagande som kommunen gång på gång åkt dit på har vi reserverat oss flera gånger.
Det är märkligt att vi får dessa uppgifter genom andrahands uppgifter och inte blir informerade direkt. Vi begärde att få en insynsplats eftersom vi faktiskt är kommunens fjärde största parti och därmed lika stora som Folkpartiet, men vi blev nekade den platsen med hänvisning till att mindre partier inte har samma rättigheter i demokratin??
Mer om detta kommer på Sd Forshagas hemsida.

Här är länken till NWT
http://www.nwt.se/ArticlePages/200808/19/20080819213503_247/20080819213503_247.dbp.asp

e martë, 19 gusht 2008

Expressen allt mer desperat

Idag fanns på Expressens nätupplaga en artikel om en misstänkt svensk elit idrottsman för 75 miljonerrånet mot en värdedepå i Danmark nyligen. Expressen publicerade en bild på mannen men valde att inte bara retuschera ansiktet utan även armar och händer på mannen???

Hur långt är Expressen villig att gå för att dölja mångkulturens nackdelar eller vad kan syftet vara att sudda bort mannens armar. Även benen verkar blivit bortklippta eftersom mannen hade shorts på sig på bilden.
I och med detta tangerar Expressen sitt eget rekord i idioti.

Man slutas inte förvånas över Expressen desperata försök att mörka verkligheten.

e martë, 12 gusht 2008

Avslutning av Norrlandsturnén


Vi ankom Östersund på torsdagskvällen där vi träffade Ronnie Karlsson ordförande Sd Jämtland/Härjedalen och Sven-Olof Sällström Partistyrelsen. Olle Larsson kommunfullmäktigeledamot och motionär på RÅ från Härjedalen tillslöt på fredagsmorgon.

På fredag förmiddag bjöds vi på kaffe hemma hos en medlem ,vi fick även höra om Pettersen-Berger den berömda kompositören som levt och verkat i Östersund. Ett par smakprov av hans musik blev framfört av denne medlem som imponerade djupt på oss med sina färdigheter.

När vi kom till torgmötesplatsen och började sätta upp utrustningen hade en liten förvirrad klick av vänsterextrema ungdomar samlats för att försöka störa torgmötet.

Återigen samma trashankar med otvättat hår och trasiga kläder. Observera att man ser på bilder hur få dessa pajasar är, men ändå lyfter reportrarna fram dessa få vinddrivna existenser att vara representiva för Norrlänningarna. Det visar på medias enögda och patetiska bild av verkligheten. Ingen av medierna tog upp Sverigedemokraternas politik seriöst utan försökte hela tiden desperat att undanhålla läsarna Sds politik. Men tack vare den mediala uppmärksamhet vi fått så är jag säker på att medlemmsantalet kommer att stiga kraftigt uppåt och att vi står inför ett genombrott även i Norr.

Sven-Olov Sällström hälsade välkomna sedan tog Björn och Eric över. Kent och Sven-Olov talade om EU och dess konsekvenser det kommer att få för Sverige med bland annat uranfyndigheterna vi har i Sverige. Olle Larsson talade sedan om rätten till fiske och jaktmarker för alla. Jag och Björn talade om det svenska försvaret. Jag nämnde att allmän värnplikt borde vara viktigt speciellt för dessa motdemonstranter då de kanske kunnat lära sig respekt för andra och vanligt hyfs.

Vanliga Östersundsbor stannade upp och lyssnade en del gav till och med demonstranterna fingret demonstrativt.

I och med detta möte avslutades Sverigedemokraternas Norrlandsturné 2008.

Bloggen vill rikta ett stort tack till alla Sd medlemmar och sympatisörer vi fått chansen att träffa och lära känna under denna veckan. Stort tack också för all gästvänlighet.
Tar gärna chansen att återkomma framöver om jag får chansen.

e shtunë, 9 gusht 2008

Norrlandsturnén onsdag och torsdag


Åkte från Skellefteå på onsdag morgon upp mot Piteå, där vi höll möte klockan 10 00.
Många intresserade tog emot SD-Kuriren och flera åhörare hade bänkat sig.
Lunch intogs på världens enda paltzeria.
Mätta och belåtna åkte vi till Luleå, där samma sorts lilla klick av vänsterslödder som vi sett i Umeå samlats.De försökte ockupera den plats vi hade tillstånd för, men polisen var bestämd och rensade platsen. När vi skulle starta mötet började vänsterextremisterna i sällskap med en kvinnlig representant för FI föra oväsen. Polisens insatsbefäl tog då mikrofonen och varnade slöddret att de begick ett allvarligt lagbrott och kunde åtalas. Polisen införde sedan nolltolerans mot dessa gatans parlament. En stor eloge till polisen speciellt i Luleå.

Ung vänster respekterade faktiskt yttrandefriheten och delade endast ut flygblad utan att störa mötet. Så även om vi och de har olika åsikter bevisade de i alla fall, i motsats till Rättvisepartiet Socialisterna och deras anhang, att Ung Vänster har förstått demokratins spelregler i det här fallet.
Polisen omhändertog ett flertal individer i de mest märkliga frisyrer och klädseldräkter. Man kunde tro att det var maskerad. Vanliga Luleåbor som passerade skakade på huvudet åt detta cirkussällskap.

Erik Almqvist uppmande även här Ung Vänster att ta chansen och bevisa sina påståenden i de flygblad som de delade ut. Tystnad rådde även här. Jag och några andra tog ett antal av Ung Vänsters flygblad och lade dem i den plasthink de bar runt, på vilken det stod skrivet "Släng rasistisk propaganda här" De såg då frågande ut, så vi förklarade att deras flygblad är rasistiska emot oss.
Kom fram till Boden på eftermiddagen, där vi besökte bland annat Försvarsmuseet.

Träffade trevliga och engagerade Sd-medlemmar på restaurangen senare på kvällen. Kontakter knöts och givande samtal utspelade sig under kvällen.

På torsdag förmiddag inleddes mötet i Boden.Flera morgonpigga bodensare hade samlats på torget för att ta del av Sd:s budskap. Flera ville bli medlemmar.

Yngve hälsade åhörarna välkomna och lämnade sedan över mikrofonen till Björn och Erik. Därefter talade Kent om EU bland annat. Sedan talade jag och Björn om försvarsfrågor vilket vi fick många applåder för.

Besåg sedan Bodens fästning, där vi även skrev in oss i gästboken.

e martë, 5 gusht 2008

Dag två i norrlandUmeå tisdagen klockan 09 30 var vi på plats på Renmarkstorget i Umeå. Efter ca 15 min av mötet började ett 30 tals vänsterextrema ungdomar föra oväsen med visselpipor och tryckluftstutor mm. Polisen hade tydligen inte riktigt med resuser för att avisa pöbeln men efter ett tag började polisen kunna ingripa emot vissa individer genom att avisa dem. Erik Almqvist uppmanade gaphalsarna att skicka upp någon för att ta debatten nu när de hade chansen men då blev det helt tyst. Dessa förrvirrade ungdomar har tydligen inga andra utrycksätt än att föra oväsen och försöka störa ett lagligt möte. Även ung vänster som visserligen endast gick runt och delade ut flygblad vägrade ta debatten när de fick chansen. Man kan ju tycka att polisen skulle ha varit mera resolut men de fick tydligen prioritera eftersom de inte har så mycket resurser. Det är ju inte de enskilda polisernas fel eftersom de försöker göra så gott de kan. De som ska klandras är de politiker som sviker både poliser och den allmänhet de försöker skydda. Det som var glädjande var det stöd vanliga medborgare gav oss både mentalt men även fysiskt då de tillrättatvisade ungdomarna. Lars Isovara hade fullt upp med att dela ut inbetalningskort till nyfikna Umeåbor. Även media var på plats och gjorde flera interjuver. Så sammantaget var mötet en succe för Sd och vi kommer att få bra många nya medlemmar i Umeå.
Sedan styrdes kosan mot Skellefteå där polisen kraftsamlat redan innan vi ankom.
Mycket folk hade samlats för att lyssna på oss. Jag var uppe och talade om bland annat bensinskatten. På eftermiddagen guidades vi av Lars Isovara runt. På kvällen blev vi bjudna på god mat och trevligt sällskap.

e hënë, 4 gusht 2008

Norrlandsturné


På söndagen åkte vi upp till Norrland. Första stoppet var Sundsvall där vi övernattade. Under måndagen hölls ett torgmöte i ett blåsigt Sundsvall. Vi åkte sedan vidare till Örnsköldsvik där solen bröt fram och värmde ordentligt. På kvällen nådde vi Umeå där torgmöte kommer att hållas på tisdagsförmiddagen. Medverkande på turnén är Björn Söder ,Erik Almqvist,Kent Ekeroth ,Ynge Johansson samt mig själv. Johnny Skalin från Sundsvall samt flera andra lokala Sdare slöt upp under måndagen. Ska försöka att lägga upp lite bilder under morgondagen och ge en dagsrapport från Umeå.
Mitt under dagen nåddes vi av glädjande uppgifter att Sd fått 5.5% i en undersökning.

e mërkurë, 16 korrik 2008

Förakt för demokratin

Värmlands Folkblads ledarskribent vidhåller hårdnackat sin odemokratiska och föraktfulla åsikt gentemot väljarna i en replik till min och Yngves debattartikel i dagens VF http://www.vf.se/Asikter/Debatt/5008/Juli/Vecka-29/Forakt-for-demokratin.aspx

Herr Sajadi förnekar först att han uppmanat till våld emot Sverigedemokraterna men sedan säger han att det inte är tillräckligt med debatter och demokratiska metoder.
Han vill att man ingriper emot sverigedemokraterna med exempelvis motdemonstarationer.

Motdemonstrationer har vi alltför ofta sett vad de leder till. Och oavsett om det inte förekommer fysiskt våld så är det lika illa att hindra demokratiska folkvalda politiker att hålla torgmöten genom visslingar blockader etc.

Han och hans gelikar använder med förkärlek ord som : Ingripa,utestänga,hindra.blockera,stoppa,mota,angripa,agera.

Det visar att herr Sajadi och co. inte ställer upp på demokratins grundtanke nämligen att låta väljare få ta fritt ställning till vad de vill rösta på själva.

e diel, 13 korrik 2008

Värmlands Folkblads övertramp

I en ledare publicerad den 11 juli VF går deras ledarskribent Amir Sajadi ut med uppmaning att med våld hindra Sverigedemokrater från gator och torg.
Så här skriver Värmlands Folkblad :

Citat:Att som Mona Sahlin ta ett tydligt ställningstagande mot Sverigedemokraterna är bra, men definitivt inte tillräckligt. Deras falska bild måste tvättas bort och de bör motas bort från gator och torg. Slut citat.

Värmlands Folkblad ställer sig härmed bakom uppmaningar om våld emot politiska meningsmotståndare och därmed bekräftas deras odemokratiska agenda.
Det borde vara emot all pressetik och kanske även Svea rikes lag?
Att VF nu antagit denna ståndpunkt är djupt beklagligt eftersom de alltid låtit Sverigedemokraterna få chansen till ett genmäle efter något påhopp på SD. Den stora skillnanden är att då handlade det om fristående personer och åsikter men nu är det VF som ställer sig bakom detta eftersom ledaren är tidningens ansikte utåt och avspeglar VF åsikter som tidning.

Tyvärr verkar VF ha fallit i fällan att de till slut blir det man säger sig bekämpa.
VFs ledare försöker pådyvla SD nazistiska och odemokratiska åsikter som är helt felaktiga men som ligger ledarskribenten närmare till än ett Demokratiskt och folkvald parti som Sverigedemokraterna.

e mërkurë, 9 korrik 2008

Hägglund hycklar

I dagens nummer av Dagen http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155385säger Göran Hägglund att han och hans parti ska försvara familjen. Det låter bra men är endast tomma ord.

Kristdemokraterna stod i början upp för kristna värderingar och för familjen men har helt svikit sina väljare sedan dess.

Det enda partiet som står upp för kristna familjevärderingar är det partiet han nu säger sig vilja bekämpa nämligen Sd. Han säger att han ska debattera med Sverigedemokraterna vilket i sig är bra men i nästa mening kommer sanningen fram. Han anklagar Sverigedemokraterna för att ha en otäck människosyn. I själva verket är det KD som har en otäck människosyn. Nu när KD är på väg att tappa nästan alla sina väljare till Sd använder han sig av en desperat och odemokratisk retorik. Han spelar ut nazistkortet som en sista patetisk gest. Det visar tyvärr på att löftet om en demokratisk och sjysst debatt är bara tomma ord.
Det är samma med KDs vallöfte om sänkt bensinskatt, bara tomma fraser och svikna vallöften.
Sd däremot står för sina vallöften.

e diel, 29 qershor 2008

Citat

Det har varit väldigt tyst från sossarnas boss Måna så jag tänkte citera några av hennes mest briljanta uttalanden:

"Arbetslösheten drabbar hårdast dem som blir utan jobb"

"Om man är socialdemokrat,då tycker man att det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är."

"Vi har inte lyckats förklara varför det är häftigt att vara sosse på 1990-talet"


Hennes kollega Inger Segelström är inte sämre hon:

"Socialdemokraterna är aldrig främmande för att gå in med lagstiftning,eller gå in med tvång, där vi märker att vi inte kommer någonvart med kompromisser eller samarbete."

Bosse Ringholm är även han inne på samma spår han:

"Staten ska gå in i företagen och bestämma vad de ska tillverka.
På det viset kan man styra folks konsumtion."


Nog stämmer ordspråket Tala är silver tiga är guld bra in här.

Tack för det KD

Kristdemokraterna har det kärvt nu i dessa tider när de krymper och Sd växer. KD går nu ut med krav på höjd koloxidskatt fast de gick på val med löfte om sänkta bensin och dieselpriser. Deras partistrateger måste vara totalt inkompetenta som går ut med detta. KD har lyckats med att förråda så gott som alla sina grundvärderingar som de en gång i tiden stod för medans Sd står upp för alla sina värderingar.
KD mer eller mindre ger bort sina väljare till Sd. Prognosen ser ut att bli: KD ut Sd in 2010.

Tackar för det KD.

e hënë, 16 qershor 2008

Härligt! Sd är över 4 %

Ljuvlig läsning från Sifo att Sd ligger över 4% spärren men magsurt för många.
Men tonen har ändrats från helt rabiat till ganska sjysst hos de flesta, dock finns en liten skara som inte har förstått demokratin och inte heller respekterar folkviljan. Det är faktiskt komiskt att se vissa slå knut på sig själva i sin iver att vara de etablerade politikerna till lags.

Detta är en milstolpe i svensk historia, För första gången i modern tid har ett Sverigevänligt och arbetarvänligt parti tagit sig över spärren.
Med två år kvar till valet kommer dessa siffror helt säkert att tangeras flera gånger.

Så det känns extra skönt en sådan dag när man får känna att allt slit faktiskt lönat sig.

Mot riksdagen 2010.

e enjte, 12 qershor 2008

Håller tummarna för Irland


Idag röstar Irland om Lissabonföredraget inom EU. Det enda landet inom EU som låter sina medborgare få bestämma.

Det ser ut att bli jämnt mellan ja och nejsidan. Trots hot och påtryckningar från EU verkar irländarna inte gett upp kampen mot monsterstaten EU.
Härligt om de ger EU en pungspark. Heja Irland.

Politiker eller teaterapor?

Läste i Helsingborgs Dagblad http://hd.se/helsingborg/2008/06/12/hetsk-flyktingdebatt/ om debatten i senaste fullmäktige i Helsingborg.
Sverigedemokraterna lade fram sin budget och den innehöll bland annat ett besparingsförslag på 1 miljon. Besparingen gällde olika frikostiga bidrag till intergrationsprojekt som oftast är ett svepskäl för föreningar att få ut pengar ifrån kommunen.

Hur reagerar då de andra politikerna speciellt i detta fallet folkpartister?

Jo med en föreställning likvärdig vilken b-skådis som helst. Deras upprördhet och inblandning av totalt icke relelevanta saker drar ett löjets skimmer över dessa amatörskådespelare som bara måste upp i talarstolen för att där dra sin välregisserade föreställning med inblandning av krokodiltårar och djupa suckar.
Har själv upplevt liknande föreställningar i Forshagas fullmäktige.
Förvisso ett visst underhållningsvärde men man borde ändå för seriösitetens skull kräva ett professionellt uppträdande av våra folkvalda

Vi ser detta fenomen på fler och fler ställen. Kanske dessa politiker borde byta inriktning och söka till dramaten stället.

e hënë, 9 qershor 2008

Nationaldagen 6 juni

Firade en jättetrevlig Nationaldag med rikligt med mat och dryck. Underhållningen var även den toppen. Stort tack till den som arrangerat och de som deltog och gjorde denna dagen till ett oförglömligt minne.

e martë, 3 qershor 2008

Motorsport.


Nu ges chansen för alla ni som är intresserade av motorsport och är Sdare:

Är du medlem i sverigedemokraterna samtidigt som du tycker att motorsport är bland det roligaste som finns? Kom och var med vid uppstarten av den nya intressegruppen sd-motor.

Sd-motor ska främst ha som syfte att lyfta upp motorsportens intressen och verka för att ge motorsporten en högre samhällsstatus. Här finns plats för alla sorter, om du så är intresserad av motorsport på två hjul, fyra hjul, medar, i luften eller på vatten. Om du är aktiv utövare eller åskådare spelar ingen roll.

Låter ovanstående intressant så skicka e-post till:

josef.fransson@sverigedemokraterna.se

Ge meddelandet titeln ”sd-motor” och uppge gärna lite uppgifter om dig själv, såsom:

Namn:
Adress:
Ort:
Postnr:
Födelseår:
E-post:
Tel:
Mob:
Intresserad av: (Gren/Grenar)
Aktiv utövare: (Ja/Nej)
Övrigt:

Vikingar och svenska flaggorYstads Allehanda skriver idag i en ledare hur hemskt och bedrövligt att Sd troligtvis tar sig in i EU och därmed får en språngbräda in i riksdagen 2010.
Ledarskribenten citerar statsvetaren Anders Sannerstedt artikel.

Men sedan gör denna demokratifientlige och Sverigefobistiske ledarskribenten
på Ystads allehanda som så många andra av hans sort, han vräker på med massa rasismbeskyllningar mot Sd och visar på ett väljarförakt som helt verkar styra dessa smutsskrivande odemokrater.
En annan märklig sak är bilden som de visar på en viking.

Att Sd tryckte upp klistermärken med svenska flaggor och bilder på vikingar betyder ju enbart att man gillar Sverige och vikingar , vilka har odiskutabelt varit en del av våran historia. Har väl knappsat med fascism och rasism som ledarskribenten så klumpigt försöker härleda till.
Men tyvärr beter sig flera av våra journalister så här.

Därför är det dags att vi skriver om dessa ljusskygga mörkermän och drar ut dem i ljuset så de spricker.

e hënë, 26 maj 2008

Försvarsabotage av våra politiker

Politikerna i Sverige verkar inte tycka att Sverige är värt att försvara.
Den vansinniga slakten av försvaret fortsätter. Till och med hemvärnet som kostar allra minst verkar stå inför en halvering till 15 000 man. Vi har nu hamnat i ett mardrömsläge där Sverige står totalt oförsvarat och den storsvultiga satsningen på Battle Group blev också en flopp.
I ett scenario där Sverige sänder militär trupp till en avlägsen krigsskådeplats och Sverige hotas av inhemsk sabotage och attacker inifrån av terrorister saknar Sverige militär kapacitet att hantera dessa hot. Vid ett hot från någon av de forna sovjetstaterna eller något annat land i vårt närområde kan inte Sverige ställa upp ens med det minsta invasionsförsvar.

Denna dårskap saknar motstycke i historien och Sverige kan intas utan ett enda skott behöver avlossas. Moderaterna som ju historiskt sett stått för en försvarsvänlig politik har totalt ändrat åsikt och är nu de mest framdrivande på att slå sönder Sveriges försvar.
Landsförräderi är vad det är.

e martë, 20 maj 2008

Nationalism

Jag har tagit upp nationalismen i tidigare inlägg och jämfört lite olika tolkningar och kommit fram till en slutsats utan för den ska skull ha fördjupat mig i rent filosofiskt tänkande angående idelogier. Jag utgår från vad som känns rätt för mig och den Sverigedemokratiska principen ligger närmast mina värderingar. Det viktigaste för mig är att varje folk har rätt till sin identitet och sitt eget land. Mångkulturen blir en motsägelse som leder till instabilitet och i slutändan våld och rasism. Nationalism motverkar rasism. Allas kulturer är lika mycket värda medans i ett mångkulturellt samhälle blir kulturer ställda emot varandra och allas lika värde urholkas.

Viktigast för mig är inte att skriva långa haranger med fikonspråk och på så fint språk som möjligt rabbla ur mig massa floskler och sitta på ändan framför datorn dagarna i ända som så många av de andra politiska partiernas företrädare och Sds motståndare gör. Jag ser det mera viktigt att vara ute bland vanligt folk och föra ut våran politik. Jag kallar en spade för en spade. Tror mer på att föra den lilla människans talan än på att glassa runt i maktens korridorer eller att fördjupa sig i ordbajseri.

e hënë, 19 maj 2008

Stöd bensinskatteupproret du också.

Sverigedemokraterna vill som enda parti efter att KD fegat ur sänka diesel och bensinskatten. Utan bilen stannar Sverige.

Bensinskatteuppror !!!
8 av 10 resor görs med bil.
Av ett literpris på bensin på 11.05 är 7.15 kr skatt.
När bensinskatten infördes 1924 var skatten på 4 öre.
Skatten höjdes vid årsskiftet med 21 öre.
Bilisterna betalar in 8 miljoner kronor i bilskatter varje timme, totalt 74 miljarder om året.
Beräkningarna är från 2007.
När man tankar går 70 kr på varje hundralapp i skatt.
En genomsnittsbilist kör 1500 mil/år och betalar över 9 .000 kr bara i bensinskatt. Det motsvarar pålägg på 200 procent.
Listan fylls på riktigt fort!
Klicka på länken nedan och fyll på med ditt namn
http://www.bensinskatteuppror.se

e premte, 16 maj 2008

Dyster prognos

Det svenska försvaret är nu så nedbantat att det inte klarar sina uppgifter. Bensinskatten spås att fördubblas framöver. Kristendomen i Sverige förtrycks till förmån för islam. Sjuka jagas av försäkringskassan och många drivs ut i social misär. Landets gränser öppnas för fri sjukvård för alla och fri invandring i syfte att slita sönder välfärdstaten.
Löner dumpas i och med arbetskraftinvandringen. Svenskar diskrimineras mer och mer.
Kriminaliteten bara ökar och gängvåldtäkter börjar bli vardagsmat. Mord och bombattentat blir knappt en notis i media.

Den borgerliga regeringen gör inte ett dugg för att motverka detta snarare tvärtom, de påskyndar istället kollapsen.

Tro för en sekund inte att vänsteropposititionen om de kom till makten skulle göra annorlunda.

Något har hänt med alla partier, de har utslätats och vänts sig emot sina väljare. Moderaterna hade försvaret och lag och ordning som sin hjärtefråga. Kristdemokraterna hade kristendomen och etik som sin. Folkpartiet skolan och de äldre. Centern landsbygden.

Socialdemokraterna hade arbetarna och välfärden. Miljöpartiet hade nej till EU. Likaså Vänstern.

Alla dessa partier har övergett sina hjärtefrågor och svikit sina väljare.

Sverigedemokraterna är i nuläget det enda partiet som driver alla dessa frågorna och därmed det enda partiet med trovärdighet.

e premte, 9 maj 2008

Vind i seglen för Sd

Nu på morgonen mottog jag glädjande nyheter när jag skummade igenom nyheterna på nätet. Sd får över 4% hos väljarna enligt Demoskop och Expressens väljarbarometer.
Just det faktum att Expressen som varit en av de mest rabiata mot Sd kommer med dessa glädjesiffror är ytterligare en godbit.

Jag är helt övertygad att vi har en stor chans att bli det tredje största partiet i valet 2010 eftersom siffrorna för de andra partierna ser ut så här:

Miljöpartiet6,8 procent
Folkpartiet6,3 procent, Centern6,0 procent,Vänsterpartiet5,9 procent,Kristdemokraterna3,8 procent.

Ser också att media anser att Sds ökande siffror beror på uppmärksamheten kring Riksårsmötet i Karlstad. Eftersom jag var en av arrangörerna till RÅ i Karlstad så känns det extra härligt.

Såg även att man numera kallar oss för ett "kvinnofientligt parti".
Suck, dessa desparata demokratifientliga amöbor hittar på epiteter som de desperat försöker klistra på Sd.
Man vanligt hederligt folk har redan genomskådat dessa lögner och smutskastningsförsök.

Nu känns det som vinden vänt och vi sätter kurs på riksdagen 2010.

e mërkurë, 7 maj 2008

Sänkt bensin och dieselskatt

Glädjande att motionen om sänkt bensin och dieselskatt blev antagen på riksårsmötet.
Vi är många som efterfrågat att partiet skulle ta ställning i denna fråga.
Glesbygden drabbas ohyggligt hårt av höjda bensin och dieselpriser. Om vi ska ha nån glesbygd kvar överhuvudtaget är detta enda räddningen.
En del argumenterade emot på grund av miljön. Givetvis är miljön viktig men eftersom ett hållbart alternativ inte finns och ej kommer att finnas på överskådlig tid måste skatten sänkas tills dess något annat finns tillgängligt. Etanol och biogas är tyvärr en återvändsgränd.
Det enda seriösa alternativetet anses vara vätgas.

I Europa och USA ligger man långt framme i utvecklingen av vätgas som energibärare och vätgasfordon rullar redan på vägarna där. I England har en vätgasdriven motorcykel tagis fram med en räckvidd på ca 10 mil per tankning.

I vårt grannland Norge byggs vätgasstationer ut för fullt. Men Sverige gick i fällan genom att binda sig till etanol och har därmed tappat värdefull tid att inträda i vätgassamhället.
Tankstationer har byggts ut från nordNorge ända till Svinesund men på svensk sida tar det stopp och återfinns inte förrän i Danmark och vidare nedöver i Europa.

Här är en intressant länk från DN som handlar om vätgasdrivna BMWfordon.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=152&a=587609

jag kommer att skriva mera om vätgas längre fram.

e martë, 6 maj 2008

Må rättvisan segra

Träffade i helgen Stefan o Carina från Landskrona under årsmötet. Dessa härliga människor och politiska eldsjälar som blivit orättvist dömda på felaktiga grunder ger inte upp så lätt. De har nu med bistånd av ytterst kompetenta jurister överklagat den felaktiga domen mot dem.

Så jag ser med tillförsikt framåt,när rättvisan segrar och de blir rentvådda.

Det var också uppfriskande och givande att få träffa de flesta Sd bloggare och dra upp lite riktlinjer på samarbetet på nätet.
Vi ser vilken otroligt viktig kanal bloggandet är för att få fram Sds politik och även att dra fram våra fiender i ljuset och krossa deras lögner.

e mërkurë, 30 prill 2008

Wanja Lundby Wedin erkännner indirekt att SD inte är främlingsfientligt

LOs ordförande Wanja Lundby Wedin ska hålla tal 1 maj i Landskrona.
Hon utalar sig till HD så här:

"Och Wanja Lundby Wedin gör sig inga illusioner om att hon eller någon annan potentat kan tala om för människor vad de ska tycka.

— Man ska inte tro att någon kan tala om för folk hur det är. Jag tror inte att människor i Landskrona i grunden är mer främlingsfientliga än någon annanstans, säger hon.
"

Av detta kan vi dra följande slutsats: Eftersom en betydande del av Landskronas invånare röstat på SD så erkänner hon att SD inte är främlingsfientligt.
Vore bra om fru Wedin vidarebefodrade det till resten av fackföreningen.
Hon talar även om att fackförbund eller politiker inte ska tala om för folk vad de får eller inte får rösta på.
Är detta ärligt menat kanske det finns hopp för demokratin.

länk http://hd.se/landskrona/2008/04/30/sd-nygammal-utmaning-foer/

e enjte, 17 prill 2008

SSU befäster sin position som demokratifientligt

SSU ordförande Jytte Guteland rasar nu mot Folkpartiet efter det blivit känt att folkpartiet vill ge SD demokratiskt inflytande på kommunpolitiken i Trelleborg.

Så här uttalar hon sig:

Lars Hemzelius, ordförande för Folkpartiet i Trelleborg, bekräftar dessvärre att det finns långt gångna planer på ett samarbete med Sverigedemokraterna.

Vad är så hemskt så att SSUs lilla diktaturska måste fara ut med pekpinnen och läxa upp Folkpartiet?
Jo nämligen det att Folkpartiet respekterar väljarnas vilja och beter sig demokratiskt.
Sånt får ju kommunistanstruckna SSU att flyga i taket. Tänk om SSU betänkte sin demokratifientliga politik istället.

Vad annat är att vänta av en organisation som tillåter sina representanter att vilja döda alla Sverigedemokrater och anser att våld tydligen är legitimt mot sina meningsmotståndare.

e martë, 8 prill 2008

Expo bevisar ånyo vilka pajaser de är

"Runar Filper är kritisk till att SD-Värmland valt Mikael Karlsson till vice ordförande. Runar Filper anklagas i sin tur av Mikael Karlsson för att bete sig "som en diktator".
Expo"


Detta scoop publicerar Expo i dagens postning:http://www.expo.se/2008/48_2237.html
under en bild av Värmlands ordförande Runar Filper.
Expo glömmer några ytterst viktiga fakta, nämligen att SD Värmland redan har en vice ordförande Yngve Johansson som mig veterligen inte ersatts.Pratade med Yngve senast i dag. En annan viktig sak är också att Värmland redan haft sitt årsmöte där vi valde styrelse. Något extra årsmöte känner jag inte till. Ordföranden i Värmland har vaken makt eller lust att avsätta nån i Värmlands styrelse mig veteligen. Vad jag vet är det fortfarande medlemmarna på årsmötet som har den makten

Än en gång visar Expo sin inkompetens. På hög tid att lägga ned verksamheten!!

Göran Olsson andre vice ordförand SD Värmland mig veterligen.

e mërkurë, 2 prill 2008

Den goda nationalismen

Har tänkt att belysa nationalismen ur olika aspekter och tolkningar. Mitt första exempel var ju från en synvinkel som Svenska Nihilistsällskapet ser det.
Min ursprungliga plan var att lägga upp olika tolkningar av nationalismen och därmed kunna visa på att den är felaktigt smutskastad och ses idag bland pkiter som rasistisk och ful. Sticker inte under stolen med att vissa tolkat den som att den skulle passa deras egna syften men anser ändå rent personligt att nationalismen är i botten en god idelogi för alla länder och folk oavsett religion eller etenicitet.

Men i och med vissa ryktesspridare misstolkade detta så fick texten stå ett tag innan jag gick vidare med presentationen av nationalismen sedd ur olika synvinklar.

Vad vill jag då komma fram till med detta? Jo att om man ser på de allra flesta delarna av nationalismen så finner jag i alla fall mera goda delar än onda därmed inte sagt att jag ställer upp på allt, Socialdemokratin finner jag också många bra delar i men även många dåliga bitar. Således med moderat och centerpolitik för att nämna några exempel. Om man ser på den senaste texten så anser jag att just medborgarnationalism har de bra bitarna med medborgardemokrati och en folkvilja som styr politiken. I den förra texten ser vi också många bra saker tex. avståndstagandet från rasism och motståndet mot mångkulturen.

Fortsättning följer.

Karlstad uppmuntrar vandalism


Kultur och fritidsnämnden i Karlstad med majoritet av sossar,miljöpartiet och vänstern beslutade nyligen att ta 160 000 kronor av skattepengarna till att anställa äldre klottare för att de i sin tur ska rekrytera yngre förmågor.
Vansinnigt minst sagt. Vad kommer detta att följas av? Äldre fönsterkrossare som får betalt för att värva yngre ligister? Langare som betalas för att lära upp yngre?
Kanske lika bra att de inrättar en brottsakedemi i Karlstad för skattepengar.
Kanske nån ur björnligan kan rekryteras till rektorsposten?

De borgliga i nämnden motsatte sig i alla fall beslutet.

e premte, 28 mars 2008

Surt sa räven......


Idag rapporterade NWTs Kristinehamnsutgåva om partiernas medlemsantal.
Eftersom saken var den att nästan alla partier utom SD förlorat medlemmar måste ju journalisten enligt god pk-sed förminska detta på något sätt. Så här valde man att skriva:

Sd framåt
Det parti som procentuellt sett ökat allra mest sedan valet är Sverigedemokraterna (sd). De har enligt partiets egen statistik över antalet medlemmar ökat med nästan 50 procent i Kristinehamn under perioden. Men sd är ändå med sina 25 medlemmar helt klart Kristinehamns näst minsta parti sett till medlemsantalet.


Undrar vad nästa skrivelse kommer att lyda innan valet 2010. SD är ändå helt klart näst näst säst näst minst i Kristinehamn sett till medlemsantalet. Men röstmässigt är de ändå bara näst näst näst näst näst näst minst!

Märk också att SD är det enda partiet som man skriver :enligt partiets egen statistik.

Tidningen försöker få det till att det är suspekt eftersom uppgifterna om medlemmsantalet kommer från partiet själv. Men då kan vi på bloggen upplysa journalisten att alla partier har hemliga medlemmslistor. Visste inte reportern detta då är det dags att läsa på.

Men inom SD är det inga sura miner eftersom denna blaska hjälper oss att få medlemmar och röster, SURT SA RÄVEN IGEN.

e mërkurë, 19 mars 2008

Livsfarlig ledning


Turerna kring Handels bojkott av hotell Fröding ter sig allt märkligare.
Vice ordförande i Karlstadsavdelningen för Handels Therese Göhte meddelar först att de avbokar sitt årsmöte på grund av att Sverigedemokraterna också ska hålla sitt årsmöte där.
Sedan ändrar hon sig och säger att det var av pratiska skäl de lägger sitt årsmöte på en annan plats. Orsaken är nu att det hotellet ligger nästan dörr i dörr med Handels egna lokaler. Hon säger sig inte vara säker på att årsmötet skulle kollidera med Sverigedemokraternas. När hon fick veta att så inte var fallet ändrar hon sig igen och påstår nu att de måste göra en markering mot Sverigedemokraternas politik.
Therese Göthes logik är minst sagt besynnerlig.

Ett starkt tips är att Handels får en ny vice ordförande efter sitt årsmöte.
Att de håller sitt möte dörr i dörr med sina egna lokaler är nog säkrats om det är Therese Göhte som står för planeringen.

Kommunal däremot säger sig inte ändra på sin bokning och har inte haft några tankar på att flytta sitt möte.

e mërkurë, 12 mars 2008

Förrvirrad folkpartist i Kristinehamn

Naeimy Blücher Johansson (fp) ordförande i socialnämnden i Kristinehamn tänker polisanmäla SD Kristinehamns hemsida www.sverigedemokraterna.se/kristinehamn.

Varför undrar man givetvis. Står det något hemskt om henne där tro?
Nej det är bara citerat ordagrannt vad hon uttalat sig i tidningar och i Kristinehamn kommunfullmäktige.
Fru Blucher-Johansson blev så fruktansvärt upprörd över att hon omnämndes på Sverigedemokraternas hemsida!! Stackars människa. Så här står det om henne.

"En som i alla fall verkar veta hur det egentligen står till är socialnämndens ordförande Naeimy Blücher Johansson (fp, som säger att nämnden har varit och är tveksam till ett utökat mottagande av flyktingar.
"Det finns en samstämmighet i nämnden att vi ska vara solidariska, men det finns också många andra områden som kan komma att bli lidande, exempelvis missbrukare och barn som far illa. Risken är att vi får en allt större grupp som för lång tid framåt blir bidragsberoende", säger hon.
"


Det har bara stått där några månader men nu tänker fru Blucher-Johansson minsann polisanmäla Sverigedemokraterna för att vi inte tagit med allt hon sagt under sin tid som ordförande i sociala nämnden och att hon minsann inte vill medverka på en i hennes ögon rasistisk hemsida.

Välkommen i verkligheten Fru Blucher-Johansson.
Det är nämligen så att när man är politiskt förtroendevald person får man räkna med att hamna i blickfånget av media och andra partier. Det kan också hända att media och andra politiker använder vissa meningar som man författat eller utalat sig och använder dessa mot eller för. Tänk om vi i Sverigedemokraterna skulle polisanmäla varje gång vi nämns av media eller andra partier. Däremot kunde SD polisanmäla Blucher-Johansson för förtal.

Hon säger sig även nyligen ha fått "hotelsebrev" där någon anonym lagt med tidningsutklipp om flyktigar och skrivit kommentarer för hand på baksidan av dessa.
Nu blir det plötsligt så att hon känner sig påhoppad för att vara flyktingkramare och blir anklagad för att strunta i svenskarna till förmån för asylsökanden.

Nu har alltså fru Blucher-Johanssonlyckats med konststycket att anmäla SD för att vi påtalade att hon tog hänsyn till Kristinehamnarnas situation framför flyktingar. Men å andra sidan vill hon polisanmäla brevet hon fick anonymt eftersom det utmålar henne som att hon struntar i innvånarna i Kristinehamn och vill ta in ohejdat med flyktingar.

Det är inte lätt att vara folkpartist.

e premte, 29 shkurt 2008

Gringo= Ekonomska brottslingar


Gringo gick i konkurs 2007 och nu är de polisanmälda för ekonomisk brottslighet.
Gringo och Expo med flera likartade vänsterextremistiska sekter är enbart ett skal för grov ekonomisk brottslighet mot skatte betalare och nu avslöjas Gringo som eko-brottslingar. Hoppas resten av dessa demokratins sol och vårare blir avslöjade och ställs till svars för sina handlingar. De skulle även åtalas för uppmaning till grova våldsdåd och olaga hot brott mot banksekretessen mm.

Vi får förhoppningsvis se flera åtal mot dessa våldsförhärligande bedragare som skott sig kraftigt på skattebetalarnas pengar.
Men som för Al Capone är det skatteverket som framöver ser till att de hamnar bakom lås och bom där de hör hemma.

e shtunë, 23 shkurt 2008

Varning för fallande kvinnor

Förut var det stor risk att man kunde få en parabolantenn i skallen om man gick förbi bostadshus där många kulturberikare bodde. Nu har faran utökas med "fallande kvinnor" från balkongerna. Fler och fler fall rapporteras men i de allra flesta fall läggs brottsmissstankarna ned mot flickornas föräldrar eller bröder mfl.
I en del bekräftade fall firar familjen balkonghoppen efteråt med stort släktkalas.
Märkligt att så många kvinnor väljer detta sättet för att begå självmord eller också råkar de ramla.
Dags att införa förbud för muslimska familjer att bo högre än marknivån. Undrar hur försäkringsbolagen skulle ställa sig till ett sådant skadefall där nån får en fallen kvinna över sig.
Sveriges kulturberikare är fantastiska. Och Sveriges beslutsfattare är ännu mera fantastiska som låter dessa flickmördare få en fristad och livslång försörjning i Sverige.

e mërkurë, 13 shkurt 2008

Stolt över sitt parti

Förstår inte varför man inte ska vara stolt över sitt parti. Klart att jag är stolt över att få möjligheten att representera Sverigedemokraterna. Vissa verkar ha svårt att acceptera att man som svensk är stolt över sitt land likaså att man kan vara stolt över det parti man är med i. Men dessa politiskt korrektas kritik är inget jag bryr mig om.
Min tacksamhet till de som startade partiet och gjorde det möjligt för oss efterkommare att få äran att representera partiet vill jag återigen lyfta fram.
Min erfarenhet från det jag kom med i partiet har varit att man alltid kan få kontakt med alla ända upp i partitoppen snabbt och få hjälp och svar på de frågor man kan ha. När jag gick med var Jansson partiledare och man kunde snabbt få tag i honom och andra i ledningen. När sedan Åkesson tog över har det fortsatt med det positiva bemötandet och stödet från ledningen. På riksårsmöten och kommunkonferanser har man alltid haft möjligheten att framföra både ris och ros och alltid känt sig delaktig till fullo. I de flesta andra partier så betvivlar jag att denna möjligheten finns. Visst har jag kritiserat vissa beslut man tagit och står fortfarande för det jag menar var felaktigt men inga sura miner för det utan vi går vidare i det politiska arbetet. Man känner verkligen stöd och en äkta sammanhållning med alla medlemmar i vårt avlånga land. Detta gör mig stolt att fått chansen att vara med i nåt fint och ädelt.

Att en viss onämnbar herre från Uppsala fick skriva i boken anser jag fortfarande vara felaktigt med han fick i alla fall stora varningstecken runt sin text. Och det som kanske var positivt var att nu vet de flesta vilken förrädare och partiskadare denne överlöparen till Expo verkligen var.
Men nu går vi vidare och anser en sådan som han är glömd och begravd för all framtid.
Så återigen ett stort tack till de idealister som har varit med och är med i partiet ingen nämnd och ingen glömd.

e enjte, 7 shkurt 2008

SD är ett tredje alternativ i politiken

Under torsdagen deltog jag på ett seminarium i Karlstad som arrangerades av svenska kommitten mot antisemitism där man tog upp Sverigedemokraterna. Filosofie doktor Helen Lööw expert på nazism och högerextrema rörelser i Sverige. Enligt många bedömare sveriges främsta inom detta området. Helen tog upp många viktiga saker som många andra valt att bortse ifrån. Efter hennes föreläsning fick jag chansen att ställa frågor. Min fråga var då:" Du tar ju upp det här med att SD inte kan placeras in på vänster-högerskalan i politiken. Vi anser att SD är ett tredje alternativ för folk i svensk politik. Anser du det också?"
Helen Lööw svarar: Ja det är det ni är. Och det är vad ni vinner väljare på!"

Både Helen Lööw och andra föreläsare påtalade att SD är ett demokratiskt parti och ej främlingsfientligt!!!

Kändes väldigt härligt att få denna bekräftelse från en sådan kunnig person som Helen Lööw som i övrigt är en väldigt trevlig person också.

Utförlig artikel om seminariumet kommer framöver på SD Forshagas hemsida.

e mërkurë, 6 shkurt 2008

Grattis SD på 20 årsdagen

Sverigedemokraterna blir i dag 20 år. Det som började med ett ljus som tändes har idag blivit mer en fackla som lyser över Sverige och sprider mer och mer ljus för varje år.
Jag själv är tacksam och stolt över att ha fått representerat partiet sedan 2002 men utan alla som slitit och kämpat sedan starten hade ingen av oss SDare suttit där vi sitter idag med möjligheten att förändra Sverige till det folkhem det en gång varit.

Trots alla förrädare och sådana som försökt skadat partiet lyser den Sverigedemokratiska lågan starkt.

Så ett fyrfaldigt hurra för SD.

e mërkurë, 30 janar 2008

Skjuter mygg och silar kameler

Det senaste utav regeringens klappjakter är mot fildelning, fastän EU bestämt att varje medlemsland bestämmer huruvida man lagstiftar eller inte.
Sverige måste desperat jaga de ungdomar som laddar ned musik på nätet med polis och tuffa lagar.
Sjukskrivna hetsas och jagas även arbetslösa ska piskas att närsomhelst rycka upp sina bopålar och flytta. Äldre får känna på regeringens piska genom mindre resurser och att omyndigförklaras. Sjukvården skärs ned och hela tryggheten i samhället urholkas. Listan kan göras hur lång som helst.
Men de grova rån och skottlossningar samt den växande gängkriminaliteten lämnas ifred.
Dessa gäng med oftast uteslutande utlandsfödda eller andra generationens invandrare slipper känna sig jagade av samhället medans skötsamma svenskar hetsjagas av myndigheterna.
Den socialdemokratiska regeringen var inte ett strå bättre än den nuvarande så någon förbättring syns inte i sikte om inte SD kan få ett reellt inflytande på denna svenskfientliga politik som förs.

e mërkurë, 23 janar 2008

Horribelt eller ett tidigt aprilskämt

Boken om SD som släpps lagom till 20-årsjubileet innehåller ett kapitel enligt Jens Leandersson skrivet av Funebo???
Är det ett tidigt aprilskämt måntro?

Någon som lämnat över uppgifter såsom medlemsregister till Expo, uppgifter som indirekt har lett till personskador och angrepp på SD-företrädare, ska verkligen en sådan person få upprättelse?
Det är ju som att låta storspioner som Bergling och Wennerström få äran att skriva i försvarets jubileumsbok.

Varför inte låta flera uteslutna få skriva när vi ändå är i gång med tokigheter.
Expo kan ju alltid användas som källa.

Funebo blir väl hedersgäst på festen formodar vi.
Han är ju tydligen en av 20 ledande sverigedemokrater.

Har väl aldrig hört talas om att en förening eller företag som jubilerar låter belackare och fiender få uppmärksamhet i sådana skrifter???Se även postning på
www.jockelarsson.blogspot.com/

e shtunë, 19 janar 2008

Finns det hjärterum finns det sjärterum

På socialdemokraten Cristina Meltin Westerlunds blogg står det att hennes man blev uppringd inatt kl 01.45 av en manlig flykting med familj på fru och 4 barn som uppgav att de ville bo hos dem. Hennes man förklarade då att den socialdemokratiska frun låg och sov och att de bor i lägenhet så därför kan de inte ha några boende hos dem. Som skäl till sin förfrågan uppgav flyktingen att det står på frun Meltin Westerlunds blogg att Sverige ska ta emot flera flyktingar.

Christana Meltin Westerlund är inte helt övertygad att den bostadsbehövande verkligen var flykting, för så kan de väl ändå inte bete sig utbrister hon upprört.

Men så kommer hon fram till det geniala svaret att det är Sverigedemokrater som uppmanar flyktingar att söka lägenhetsasyl hos fru Meltin Westerlund för att kunna visa hur felaktigt det är att ta emot flyktingar.

Denna damen uppvisar häpnadsväckande logiska kullerbyttor i sitt resonemang. Men inte nog med det hon trampar glatt vidare i sina vilda antaganden, nu är det plöstligt citat: Och om inte nuvarande regering såg till att sko sig själva och sina nära och kära med minskad skatt, höga jobbavdrag (de blir ju bara höga för dem som har hög inkomst), slopad förmögenhetsskatt, ”slopad villaskatt”, mm, mm så skulle vi har råd med att ge flyktingar och andra svaga grupper en människovärdig tillvaro i vårt land. Definitivt skulle flyktingarna inte behöva söka bostad själva mitt i natten!: slut citat.
Så nästa steg i hennes tankekedja är att Alliansen har slösat bort alla Sveriges pengar på sig själva. Hon glömmer helt bort att föregående regering också slösade bort skattebetalnas pengar i många år.

Ja mycket ska man höra innan örona faller av.
Bloggen vill också uppmana flyktingar såsom svenskar som ska till Härnösand att ringa hotell eller liknande inrättningar och som sagt inte ringa till Cristina Meltin Westerlund om ni behöver härbärge för hos familjen Meltin Westerlund är det fullbokat.

e martë, 15 janar 2008

Nordiska klimatet gör invandrare sjuka

Enligt en undersökning presenterad i tidskriften Journal of Neurology drabbas invandrare speciellt från Afrika och Mellanöstern av sjukdomar som t.ex. MS som är sällsynta i deras hemländer men i Norden ökar dessa sjukdomar bland invandrarna. Man kan inte med säkerhet säga exakt vad det beror på men en trolig orsak är minskat solljus och kosthållningen.
Visar sig detta stämma finns ytterligare ett argument mot utomnordisk invandring.

e enjte, 10 janar 2008

Ulvskog gläfser igen


Marita Ulvskog går nu ut och skäller på Bromöllas sossar för att de ställt sig bakom ett förslag om mångkulturella bokslut i kommunen. Det är från början SDs förslag. Ulvskog kritiserar att man väger lönsamheten med flyktingmottagande men glömmer snabbt att hon var en av de som påpekade vad kommunerna tjänar om man tar emot flyktingar.
Säger man A får man säga B.

Återigen ett utspel från sossarna bandhund.

e mërkurë, 9 janar 2008

Vänsterjournalister skapar kriminalitet i Malmö

Amalthea Sandahl journalist på tidningen Arbetet skriver i dag på nätet om en rättegång i Malmö där två vänsteraktivister står åtalade för misshandel av en person i somras. Längre in i artikeln skriver hon

"Trots att Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga partier har ett förhållandevis starkt stöd i Skåne har Malmös gator varit förskonade från nazister de senaste åren."

Hon använder sig av en retorik som är så oetisk och barnslig. Till och med från en sådan enögd journalist kunde man ju vänta sig lite mera relevans men nej då,damen
dundrar på i full fart om hur synd det är om dessa vänsteraktivister och att polisen plågar dem när hon menar att det är helt legalt att attackera personer och vandalisera egendom.

Hon påstår med andra ord att förekomsten av SD i Skåne skulle automatiskt innebära att nazismen ökade. Vilket inte stämmer.

Däremot ser vi att förekomsten av vänstervridna och våldsförhärligande journalister och aktivister ökar kriminaliten och våldet i Malmö.

Länk: http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080108

e diel, 6 janar 2008

Flyktingar drar hit smittosamma sjukdomar


Enligt flera nyhetsrapporter ökar smittsamma sjukdomar hos flyktingar. Kontrollen av de smittade är närmast obefintlig uppges det. Vi står inför hotet att få tillbaka utrotade sjukdomar som turbekulos mm.
Även blodsmittade sjukdomar kommer att öka tack vare flyktingmottagandet.

Det finns endast två lösningar på detta: 1. Totalstopp på flyktingmottagandet eller 2. Hälsotest på alla flyktingar.

Det borde inte vara så svårt att sätta dem i karantän när de kommer hit.

Sverige står inte enbart inför ekonomisk och kulturell kollaps på grund av flyktingmottagandet utan även inför epidemier av smittsamma sjukdomar.


Tänk vad underbart det är med mångkultur.

e enjte, 3 janar 2008

Juniortalibaner

Vi har de senaste åren fått se ett nytt fenomen i Sverige där attacker sker med nyårsraketer mot skolor och dagis.
Även tunnelbanestationer i Rinkeby samt hus i Rosengård har fått kännas vid denna nysvenska företeelsen Brandmän och ambulansförare blir angripna med stenar och raketer.
Vi verkar ha fått en slags juniorjihad här i Sverige.

Det är ju bara "pojkstreck" säger politikerna aningslöst.

Trodde detta hörde hemma i krigshärjade områden men vem trodde detta skulle bli verklighet i Sverige.

Jo SD varnade för detta redan för länge sedan men kallades då för rasister fast vi enbart sade sanningen.
Vi har nu snart fullfjädrade terrorister som opererar inom Sveriges gränser och myndigheterna står handfallna. Nästa steg blir sprängämnen och raketgevär mot svenskar och svensk egendom.
Grattis ni mångkulturella förespråkare, snart har ni fått som ni vill.
Sverige slits sönder av dessa gulliga kulturberikare