e martë, 16 dhjetor 2008

Motion lagd i Forshaga kommunfullmäktige 2003

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- Motionen avslås och därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen har 2003-11-11, § 176, beslutat att lämna ovanstående förslag.

Yrkande
Göran Olsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Göran Adrian (m) yrkar att motionen återremitteras.

Proposition
Efter ställd proposition på återremiss eller avgörande idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag eller Göran Olssons bifallsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes: Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Bifall till Göran Olssons yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 31 Ja, 1 Nej och 8 avstår enligt bilaga till detta protokoll.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.


Forts/

KF § 121 193/2003 100

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen –2--
Forts/

Bakgrund
Göran Olsson (sd) har i en motion framfört följande:
”Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte alla partier som är representerade i kommunfullmäktige får insyn i kommunstyrelsen och dess arbete. Denna avsaknad av insikt i ärenden och deras handläggande kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt.
I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelsen och givetvis underlättar det om företrädare för samliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och argument som framförs.

Sverigedemokraterna i Forshaga är fullt medvetna om den formella gången då kommunstyrelsen väljs, men vi föreslår att det inrättas observationsposter i Forshagas kommunstyrelse, enligt KL 4 kap 23 §, för de partier som inte är representerade där.
Att införa observationsposter i kommunstyrelsen är inge ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer eller har förekommit i flera kommuner. Vi ser detta som en demokratifråga.

Kommunfullmäktige förslås därför besluta att man bifaller motionen och inför observationsposter enligt
KL 4 kap 23 §.
Deje den 20 maj 2003
Göran Olsson ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Forshaga”

Handläggning
Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-27, § 66, att uppta motionen till behandling och remittera den till kommunkansliet. Kommunchefen avger följande yttrande:

Kommunallagen 4 kap 23§

” Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningen men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

KF § 121 193/2003 100

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen –3--
Forts/

Konsekvenser vid bifall till motionen
Om motionen bifalles måste s k observationsplats också tilldelas miljö
partiet eftersom inte heller detta parti finns representerat bland ordinarie ledamöter eller ersättare.
Rätten till att få sin mening antecknad till protokollet bör tillämpas
mycket restriktivt eftersom det annars kan bli frågan om att i protokoll
införa mer eller mindre omfattande debattinlägg vilket inte är avsikten
med beslutsprotokoll.

Demokratiaspekter
Motionären åberopar att införande av observationsposter är en demokratifråga.

Ett annat sätt att se på demokratiaspekterna är att utgå från folkviljan såsom den uttryckts i allmänna val. En parlamentarisk demokrati innebär att partier erhåller sina mandat i fullmäktige och nämnder utifrån erhållna röster i val.
Införande av s k observationsplatser kan ifrågasättas eftersom det är ett slags avsteg från gällande parlamentariska system.

Sammanfattande synpunkter – förslag till beslut
En sammanfattande bedömning, inte minst utifrån gällande parlamentariska principer, blir att motionen bör avslås.
Småpartier har ingen självklar rätt till samma insyn och medverkan i den lokala demokratin som andra partier som med väljarnas stöd fått sina platser.

Samråd
Motionären har deltagit vid arbetsutskottets sammanträde 2003-11-03, § 305, och tillfört ytterligare skriftlig kommentar.

_________________

Kopia: Göran Olsson

Nuk ka komente: