e hënë, 22 dhjetor 2008

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR !God Jul och Gott Nytt år tillönskas alla bloggens läsare.

e mërkurë, 17 dhjetor 2008

Kenny Hjälte ingen hjälte

Under SSUs storkonferens nyligen på Bommersvik togs frågan upp hur de ska bemöta Sverigedemokraterna i debatter.

Givetvis var de tvungna att ta in en föreläsare från antidemokratiska EXPO. Kenny Hjälte från EXPO förklarade att först hade man som strategi att tiga ihjäl Sd men eftersom det inte fungerat så vet man inte hur man ska agera nuförtiden.

Hjälten från EXPO kom med en massa påståenden som verkade ovanligt motsägelsfulla även för att komma från denna profithungrande sekt. Större debatter som sänds i TV menade han var knivigare att vinna eftersom det oftast är mera slipade personer som deltar från Sd.

Sedan visar herr Hjälte sitt riktiga ansikte genom att säga att Sds lokala företrädare "som ofta är som intelligensens svarta hål" och belönas genast med applåder av publiken.

Är det inte så att alla partier har ett toppskikt som är mest kunniga och det är dessa personer som sitter i regeringen eller är talesmän för partiets riksfrågor medans lokala företrädare är mest insatta i lokala frågor. Det glömmer Hjälte eller så är han inte vidare påläst.
Att EXPO inte är några politiker har nog alla förstått men att de är elitiska sektmedlemmar med en unken människosyn vet tydligen inte alla. Att utmåla vanliga lokala företrädare för ett demokratiskt parti som intelligensens svarta hål är endast ett bevis på vänsterns facistiska syn på folkdemokratin.

e martë, 16 dhjetor 2008

Motion lagd i Forshaga kommunfullmäktige 2003

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- Motionen avslås och därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen har 2003-11-11, § 176, beslutat att lämna ovanstående förslag.

Yrkande
Göran Olsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Göran Adrian (m) yrkar att motionen återremitteras.

Proposition
Efter ställd proposition på återremiss eller avgörande idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag eller Göran Olssons bifallsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes: Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Bifall till Göran Olssons yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 31 Ja, 1 Nej och 8 avstår enligt bilaga till detta protokoll.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.


Forts/

KF § 121 193/2003 100

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen –2--
Forts/

Bakgrund
Göran Olsson (sd) har i en motion framfört följande:
”Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel att inte alla partier som är representerade i kommunfullmäktige får insyn i kommunstyrelsen och dess arbete. Denna avsaknad av insikt i ärenden och deras handläggande kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt.
I debatten i kommunfullmäktige hänvisas ofta till föregående diskussioner i kommunstyrelsen och givetvis underlättar det om företrädare för samliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och argument som framförs.

Sverigedemokraterna i Forshaga är fullt medvetna om den formella gången då kommunstyrelsen väljs, men vi föreslår att det inrättas observationsposter i Forshagas kommunstyrelse, enligt KL 4 kap 23 §, för de partier som inte är representerade där.
Att införa observationsposter i kommunstyrelsen är inge ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer eller har förekommit i flera kommuner. Vi ser detta som en demokratifråga.

Kommunfullmäktige förslås därför besluta att man bifaller motionen och inför observationsposter enligt
KL 4 kap 23 §.
Deje den 20 maj 2003
Göran Olsson ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Forshaga”

Handläggning
Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-27, § 66, att uppta motionen till behandling och remittera den till kommunkansliet. Kommunchefen avger följande yttrande:

Kommunallagen 4 kap 23§

” Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningen men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

KF § 121 193/2003 100

Motion från Göran Olsson (sd) om observationsposter i kommunstyrelsen –3--
Forts/

Konsekvenser vid bifall till motionen
Om motionen bifalles måste s k observationsplats också tilldelas miljö
partiet eftersom inte heller detta parti finns representerat bland ordinarie ledamöter eller ersättare.
Rätten till att få sin mening antecknad till protokollet bör tillämpas
mycket restriktivt eftersom det annars kan bli frågan om att i protokoll
införa mer eller mindre omfattande debattinlägg vilket inte är avsikten
med beslutsprotokoll.

Demokratiaspekter
Motionären åberopar att införande av observationsposter är en demokratifråga.

Ett annat sätt att se på demokratiaspekterna är att utgå från folkviljan såsom den uttryckts i allmänna val. En parlamentarisk demokrati innebär att partier erhåller sina mandat i fullmäktige och nämnder utifrån erhållna röster i val.
Införande av s k observationsplatser kan ifrågasättas eftersom det är ett slags avsteg från gällande parlamentariska system.

Sammanfattande synpunkter – förslag till beslut
En sammanfattande bedömning, inte minst utifrån gällande parlamentariska principer, blir att motionen bör avslås.
Småpartier har ingen självklar rätt till samma insyn och medverkan i den lokala demokratin som andra partier som med väljarnas stöd fått sina platser.

Samråd
Motionären har deltagit vid arbetsutskottets sammanträde 2003-11-03, § 305, och tillfört ytterligare skriftlig kommentar.

_________________

Kopia: Göran Olsson

e hënë, 15 dhjetor 2008

Svar till anonym och till Britt

Nu var det vänsterpartiets representant i fullmäktige som var uppe och lovprisade satsningen på kulturen. Vi anser att det är viktigare att de äldre får riktig och näringsrik mat istället för allehanda pengaslukande kulturprojekt som endast gynnar en liten klick.
Som det enda Sverigevänliga parti i fullmäktige inser vi givetvis att vår svenska historia och kultur är viktigt, men nu lever vi faktiskt på 2000talet, och därför är vi tvungna att föra en realistisk politik om väljarna ska ha fortsatt förtroende för oss.
Sjukvård är faktiskt viktigare än dialekter och hambo. I dessa svåra ekonomiska tider måste vi prioritera de mest primära sakerna.
All kultur skulle vara självbärande.
Givetvis ska inte utländsk kultur äga företräde framför svensk kultur.

Angående frågan om ett eget budgetförslag är det så att vi inom Sd i Forshaga fullmäktige inte har några platser i nämnder eller insynplats i kommunstyrelsen.
Detta gör att vi har det svårare än andra partier.
Förut har vi inkommit med budgetreseservationer till föregående budgetar. I detta fallet ansåg vi att vi kunde ställa oss bakom budgeten med vissa reservationer.
Men arbete pågår inom fullmäktigegruppen, så till nästa budgetår kanske en egen budget presenteras.
Kan även nämnas att de andra partier som är i opinion inte heller lägger egna budgetar.

Vi lämnade in en motion för ett tag sedan där vi krävde insynsplatser men motionen röstades ned med bland annat argumentet, små partier har inte en självklar rätt till demokrati.


Till Britt. Stort tack och ha det så bra.

Mvh Göran

e mërkurë, 10 dhjetor 2008

Kultur kontra äldrevård

På det senaste fullmäktigemötet i Forshaga behandlades budgeten. Vi röstade för moderaternas reservation angående mera pengar till äldrevård och skola. Socialdemokraterna hade budgeterat för pengar till turistchef bland annat. I nuläget när ekonomin är ansträngd anser jag att vi måste prioritera.
Kultur måste få stryka på foten för vård,skola,mm.

Visst är äkta gammal svensk kultur värd att bevara men tror nog de flesta väljare är mest intresserade av nutid och de svårigheter vi står inför i Sverige nu och framöver.

I nuläget kan vi inte stå och dividera om kultur utan vi måste ägna oss helhjärtat åt arbetslöshetspolitiken,vårdköer,invandringspolitiken och trygghetsfrågor i Sverige. Det är sådant som de allra flesta är bekymrade över. Kultur kan vi ägna åt oss när ekonomin stabiliseras.
Träskodans och dylikt leder inte till några arbetstillfällen. Flumkultur lär heller inte korta vårdköerna.

Läs mera om det senaste fullmäktigemöte i Forshaga på http://www.sverigedemokraterna.se/forshaga/