e shtunë, 5 mars 2011

Har mygg högre prioritet än kommuninvånarna i Forshaga kommun?Enligt de senaste uttalanden från kommunalrådet Angelica Rage (s) och ordförande i miljö och byggnadsnämnden Maria Norell (s) så ska man fortsätta att räkna mygg. Man verkar även blanda ihop begreppen bekämpa och bespruta. Ordet bespruta ger oftast en negativ klang då det kopplas samman med olika gifter. Nu är så inte fallet och det tycker jag de kunde varit mera noggranna med att betona.

I både Nedre Dalälven och i Danderyds kommun har man agerat snabbt och inlett bekämpning av myggen. Varför ska det då vara så svårt i Forshaga kommun?

Problemen med översvämningsmyggen runt om i kommunen framförallt i Deje har varit kända sedan flera år tillbaka men kommunen gör fortfarande ingenting konkret fastän de kunde ha sökt dispens redan förra året. Då hade man åtminstone kunnat komma igång med bekämpningen nu i år. Som det ser ut nu lär vi få vänta ytterligare några år innan myggplågan åtgärdas.

Enligt Jan Lundström, forskare på Uppsala så finns inget motsatsförhållande till miljöbalken heller:
"Beslutet att låta vissa områdena kring Nedre Dalälven bekämpas fattades med tillstånd från regeringen, eftersom man anser att det fanns ett "väsentligt allmänintresse", samtidigt som det i dagsläget saknas alternativa lösningar. Man hade hellre inte kunnat se att den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats med föregående års behandling stred mot miljöbalken."

Så här beskrivs metoden på hemsidan för Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag (NEDAB)

"Bti = Bacillus thuringiensis ssp. israelensis = ett biologiskt bekämpningsmedel som angriper mygglarvens matsmältningskanal.Bakterien Bacillus thuringiensis (förkortas Bt) är en komplex grupp av bakterier bestående av drygt 60 olika varianter. Varje variant är unik i sin förmåga att vara skadlig för olika grupper av insekter. Bt har hittats på många olika ställen, främst i olika jordprover men också från döda insekter och på växter.Varianten Bacillus thuringiensis ssp. israelensis (förkortas Bti) är mycket speciell då den selektivt kan döda mygglarver. Vid sporulering bildar Bti förutom en spor (vilostadie) även ett kristallint endotoxin. Detta kristallkomplex är endast aktivt i mag-tarmkanalen på vissa släkten inom ordningen Tvåvingar (kräver ett högt pH för att verka). Både stickmyggor, knott och fjädermyggor är känsliga för Bti, medan andra tvåvingade insekter som flugor och bromsar är helt okänsliga. Bti finns naturligt i Nedre Dalälven.Man har testat om Bti är skadligt för andra djurgrupper, men kommit fram till att varken vattenloppor (Daphnia m.fl.), groddjur, fiskar, fåglar eller däggdjur påverkas av Bti. Inte heller andra grupper av insekter skadas av just varianten Bti som biologiskt bekämpningsmedel. "

Så metoden har visat sig helt ofarlig gentemot annat djurliv så den vitryggade hackspetten löper ingen som helst risk att skadas.

Ska verkligen små barn berövas rätten till att vistas ute och är det inte djurmisshandel när inte husdjuren ska kunna få beta utomhus utan att packas in i tättsittande klädsel. Och vem vill flytta till Deje så länge myggplågan får tillåtas att fortgå. Turistnäringen tar också skada. Detta är en fråga för Dejes och även framöver hela kommunens överlevnad.

Det finns även risk att virussjukdomar som sprids av myggor kan etablera sig i området den mest kända hitills i Sverige är Ockelbosjukan som orsakar feber och ledbesvär.

I och med klimatförändringarna finns även risk att sådana virus såsom WestNile med flera får fäste och sprids med myggen. Och vi ska inte tro att översvämmningsmyggen enbart stannar i några delar av kommunen utan med den spridningseffekt de har torde problemet sprida sig till hela kommunen.

Göran Olsson

Nuk ka komente: